حضور مدیر عامل مرکز در برنامه زنده نبض

حضور مدیر عامل مرکز در برنامه زنده نبض