"رضایی اصل" به سمت سرپرست بهزیستی شهر تهران منصوب شد

"رضایی اصل" به سمت سرپرست بهزیستی شهر تهران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، داریوش بیات نژاد در حکمی محمد رضایی اصل را که پیش از این ریاست بهزیستی شهرستان رباط کریم را برعهده داشت به سمت سرپرست بهزیستی شهرستان تهران منصوب کرد.

گفتنی ست در مراسمی از تلاشهای سید رحیم فاضلی نژاد مدیر پیشین شهر تهران و سرپرست فعلی امور مجلس سازمان بهزیستی کشور تقدیر شد.

متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای محمد رضائی اصل


    نظر به تعهد ، تخصص و تجارب جنابعالی در امور بهزیستی به موجب این ابلاغ بعنوان "سرپرست بهزیستی شهرستان تهران" منصوب  می¬شوید . انتظار دارد با استفاده از تمامی ظرفیتهای درون و برون سازمانی نسبت به اقدام و عمل برنامه های ذیل تمام سعی و تلاش خود را معطوف نمایید.   

1-    مدیریت بهینه سرمایه انسانی موجود و بهره مندی از توان و همراهی تمامی کارشناسان و کارکنان جهت اهداف سازمانی.
2-    ایجاد هماهنگی بین امکانات و نیازها با استفاده از روش امکان سنجی و نیازسنجی در راستای اولویت بندی وظایف برای وصول   اهداف

3-استقرار نظام مدیریت عملکرد و بکارگیری روش های موثر پایش و ارزیابی خدمات و فعالیت ها.
4-تعهد و التزام به بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت سطح خدمات تخصصی سازمان.
5-جد و جهد در ایفای ماموریت برای افزایش ضریب نفوذ خدمات به جامعه هدف در سطح شهرستان.
6-تلاش در جهت گسترش تعاملات فرابخشی با سازمان ها و نهاد های مرتبط جهت ارتقاء کیفیت خدمات .
7بسط و توسعه خیر جمعی و جذب شرکای اجتماعی جدید و گسترش فرهنگ نیکوکاری در شهرستان.
8بهره گیری از مطالعات و تحقیقات علمی و بکارگیری رویکردهای نوین در همه حوزه های تخصصی و اجرای مطلوب آن با هماهنگی و تعامل با ستاد استان

9-ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی در بین تمام اقشار جامعه (حقیقی و حقوقی) و تلاش در جهت توسعه رفاه اجتماعی.
10-ارتباط موثر و تعامل سازنده با کلیه ادارات و نهادهای دولتی و سازمان غیردولتی فعال در حوزه امور اجتماعی به جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در راستای اهداف تقسیم کارملی .

                                                                                                                               داریوش بیات ن‍ژاد