اعزام مددجویان مرکز حمایتی به سفرزیارتی مشهد مقدس- مهر ماه سال 1396

اعزام مددجویان مرکز حمایتی به سفرزیارتی مشهد مقدس- مهر ماه سال 1396