قرق حرم در سفر روحانی مددجویان مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران به مشهد مقدس مهر ماه 1396

قرق حرم در سفر روحانی مددجویان مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران به مشهد مقدس مهر ماه 1396