مرکز روزانه توانبخشی و آموزشی معلولین ضایعه نخاعی مجتمع شهدای جلائی پور

مرکز روزانه توانبخشی و آموزشی معلولین ضایعه نخاعی مجتمع شهدای جلائی پور