برگزاری مسابقات ویلچر رانی ( استقبال از بهار در پارک قیطریه )

برگزاری مسابقات ویلچر رانی ( استقبال از بهار در پارک قیطریه )