هیئت عزاداری سواران مرکب عشق شب اربعین حسینی 1393

هیئت عزاداری سواران مرکب عشق شب اربعین حسینی 1393