اعزام مددجویان مرکز حمایتی به سفرزیارتی مشهد مقدس سال 1393

اعزام مددجویان مرکز حمایتی به سفرزیارتی مشهد مقدس سال 1393