مدیرکل بهزیستی استان زنجان: بدون توجه به مناسب سازی،چرخه توانمندسازی دچار مشکل می شود

مدیرکل بهزیستی استان زنجان: بدون توجه به مناسب سازی،چرخه توانمندسازی دچار مشکل می شود

مدیرکل بهزیستی استان زنجان: بدون توجه به مناسب سازی،چرخه توانمندسازی دچار مشکل می شود

 

مدیرکل بهزیستی استان زنجان در هتل لاله هیدج و در همایش دهه فجر انقلاب گفت:بدون توجه به مناسب سازی، توانمندسازی معلولین دارای مشکل شده و چرخه توانمندسازی معیوب است.

محمد محمدی با تاکید بر اینکه کیفیت خدمات برنامه های ما به جد پیگیری می شود، گفت: یکی از استراتژی های بهزیستی پیشگیری است و با توجه به اینکه 4درصد از جمعیت را معلولان تشکیل می دهند، کاهش جمعیت معلولان فقط با پیشگیری امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه اجباری کردن مشاوره های ژنتیک از مولفه های شاخص برنامه ششم توسعه است، ادامه داد: ارائه مشاوره ژنتیک 50 درصد از ماموریت های ما را شامل می شود. همچنین غربال گری شنوایی و تنبلی چشم به جد مورد توجه بهزیستی است.

محمدی با اشاره به برون سپاری 92 درصد از وظایف بهزیستی، افزود: مناسب سازی باید جدی گرفته شود بهزیستی توانمندسازی را انجام می دهد ولی اگر مبلمان شهری و ارگان ها مناسب سازی نشوند توانمندسازی کاری عبث و بیهوده است.