استفاده از پله برقی با ویلچر ساده

استفاده از پله برقی با ویلچر ساده

استفاده از پله برقی با ویلچر ساده

استفاده از پله های برقی برای افراد ویلچری همیشه یک چالش محسوب می شود . اما کسانیکه از نظر عملکرد دستها وضعیت مطلوبی دارند ، می توانند به خوبی با این چالش مقابله کنند . برای این کار بایستی روش مربوطه را یاد گرفته وتمرین کنند . البته بهتر است  که تمرینات در حضور یک مراقب انجام شود .

تصاویر زیر تکنیکی را نشان می دهد که درآن افراد ویلچری که دارای دستهای قوی هستند می توانند بطورمستقل از پله های برقی استفاده نمایند . مراحل کار به این صورت است که :

کاربر به سمت جلوی پله برقی می رود .

کمی به جلو خم شده و با یک دست ریل نرده را نگه می دارد .

هنگامی که چرخهای عقب روی پله اول و چرخ های جلو روی پله بالا قرار می گیرد ، با هر دو دست ریل را نگه می دارد .

هنگام پائین آمدن از پله ها ، رو به عقب سوار پله برقی می شود .