سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین و جانبازان

سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین و جانبازان

سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی  خدمات توانبخشی معلولین و جانبازان

افتتاح سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین و جانبازان، صنایع و تجهیزات وابسته واقع در مصلی امام خمینی (ره)

غرفه مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران شماره غرفه B10