برخورداری از طرح کمک هزینه تحصیلی

برخورداری از طرح کمک هزینه تحصیلی

برخورداری از طرح کمک هزینه تحصیلی

شرایط برخورداری از این کمک هزینه ها عبارتند از :

 1: عزیزانی که در مقاطع تحصیلی دبیرستانی از کلاس هفتم تا دوازدهم می باشند بشرط احراز معدل بالاتر از 16 می توانند مشمول این طرح قرار گیرند .

2 :  افراد واجد شرایط بند 1 می بایستی از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط دشواری قرار داشته باشند که ادامۀ تحصیل برای آنان بواسطۀ شرایط بالا امکان پذیر نباشد و پذیرش در این طرح مشروط به تحقیقات ضروری توسط مددکاران مرکز حمایتی و حامیان ارگان های زیربط می باشد .
3
: شرط شمول در ادامۀ این طرح داشتن معدل بالاتر از 16 در سالهای بعد نیز می باشد .